УСЛУГЕ

Поред јавне објаве података из базе Регистра цена непокретности која је свима доступна и бесплатна (основни подаци о промету), Републички геодетски завод омогућава свим лицима која за то имају правни итерес податке из регистрованих купопродаја непокретности.

Према правилнику о процени вредности непокретности, Републички геодетски завод, по захтеву  банака, судских вештака, проценитеља, агенција за промет непокретности, као и других лица која за то имају правни интерес, издаје извештај о оствареним купопродајама непокретности (по извештају највише 15 регистрованих купопродаја непокретности) уз прописану таксу Правилником о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода.

Предмет захтева могу бити подаци из Регистра цена непокретности о купопродајама које се односе на једну врсту и подврсту непокретности, оствареним на одређеном подручју (општина, катастарска општина, једна или више катастарских парцела, улица или део улице) у одређеном  временском периоду. 

Захтев за издавање података из Регистра цена непокретности се подноси електронским путем или слањем обрасца, који можете преузети на овој страници, на е-адресу procena@rgz.gov.rs . 

Поступак добијања података:

  1. Подношење захтева за издавање података;
  2. Прослеђивање одговора подносиоцу захтева, истог најкасније следећег дана, у вези рокова реализације захтева и спецификације накнаде за издавање података;
  3. Након евидентиране уплате на рачуну Републичког геодетског завода, подносиоцу захтева се прослеђују извештаји на адресу или е-маил.

Почев од априла 2018. године, класично подоношење захтева попуњавањем формулара (попуњавањем обрасца или слањем он лине формулара) замењује се са он-лине преузимањем података из базе Регистра цена непокретности. Формиран нови ниво употребе података из Регистра цена непокретности намењен је правним и другим лицима који за то имају правни интерес. Више информација о роли: „Професионални корисник“ можете добити кликом на ОВДЕ.

Таксе за пружање услуга

Сходно тарифном броју 215к Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19 и 90/19) такса за издавање података из регистра цена непокретности износи 650,00 РСД по једном извештају.
Један захтев може садржати више извештаја.

Захтев за издавање података
Започните разговор са оператером