СТРУЧНИ НАДЗОР НАД КАТАСТРОМ

Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-Одлука УС РС, 96/15 и 47/2017 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон) сходно члану 10. уређени су стручни послови (геодетски радови) и послови државне управе који се, између осталог, односе и на надзор над катастром. Стручни надзор над извођењем геодетских радова врши Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) сходно одредбама члана 29.Закона.


Послови који се обављају у Одсеку односе се на: стручни надзор, преглед и пријем геодетских радова на пословима оснивања и обнове катастра непокретности и оснивања катастра водова; надзор над одржавањем катастра земљишта, катастра непокретности, катастра водова и адресног регистра, дистрибуцију и заштиту база података катастра непокретности и катастра водова; израду записника и предлога мера за отклањање уочених недостатака; израду решења о стављању у службену употрбу базе података дигиталног катастарског плана; техничку контролу главних пројеката и пројектних репења; давање одговора и објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица; пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода; учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката


Одредбама Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", број 43/2010) прописан је начин и поступак вршења стручног надзора, прегледа и пријема радова за које је предвиђена израда главног пројекта.

Започните разговор са оператером