УПИС ХИПОТЕКЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
 2. уговор о хипотеци*, заложна изјава* или судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији;

*У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).


У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење.

 1. ако се хипотека уписује на објекту или посебном делу објекта у изградњи прилаже се и правоснажна грађевинска дозвола;
 2. непокретности у исправама које су основ за упис хипотеке морају бити означене према подацима катастра непокретности.

Републичке административне таксе за захтев и за упис хипотеке

 1. Такса за захтев износи 320 динара.
 2. Такса за упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:
  • до 6.000.000 динара износи 22.020 динара;
  • од 6.000.000 до 30.000.000 динара износи 55.050 динара;
  • од 30.000.000 до 60.000.000 динара износи 110.090 динара;
  • преко 60.000.000 динара износи 165.120 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ. 

Започните разговор са оператером