10.03.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ

Конкурс је објављен такође на интернет страницама Службе за управљање кадровима (СУК) и Националне службе за запошљавање. На конкурсу се оглашава 241 радно место за пријем у радни однос 321 лица.

У наставку можете преузети текст јавног конкурса и обрасце за пријаву на конкурс. Важно је правилно попунити образац пријаве како пријаве не би биле одбачене као недопуштене, неразумљиве, непотпуне или неблаговремене. 

Такође, уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други доказ који је тражен у конкурсном  поступку и желите да на основу њега будете ослобођени провере компетенције - Дигитална писменост, Знање страног језика, као и Возачка дозвола, неопходно је да уз пријавни образац доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на адресу Републичког геодетског завода, Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Изборни поступак ће се спровести, почев од 19. априла 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Датум оглашавања: 10. март 2021. године.

Датум истека рока за пријављивање: 18. март 2021године.

Лица која су задужена за давање обавештења:

- Саша Радојчић тел: 011/715-2762 

- Данијела Рајовић тел: 011/715-2758

од 10.00 до 13.00 часова.

Конкурсна документација за преузимање
Започните разговор са оператером