Статистика
за 2018. годину

0

Поднети захтеви

0

Решени захтеви
(захтеви из 2018. и
претходних година)

0

Другостепене жалбе
(проценат)

Статистика катастра
на дневном нивоу

0

Број парцела у КН

0

Број објеката у КН

0

Број посебних делова у КН

0

Број хипотека у КН

Започните разговор са оператером