16.11.2018.

Јавна набавка уградне опреме - заменског клима уређаја за сервер салу

ЈН 3/2018

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Посебна организација државне управе.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је добро – Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја за сервер салу  (јавна набавка број 3/2018).
 Назив и ознака из општег речника набавке: Зидни уређаји за климатизацију - 42512200.
             
5.  БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
     
6. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за избор најповољније понуде је Најнижа понуђена цена.
7. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после стручне оцене понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак највиши број бодова или су понудили исту цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
8. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
    Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за јавне набавке.
9. АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 26. новембар 2018. године, до 12:00 часова.

11. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: "Понуда за јавну набавку добра –- Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја за сервер салу (јавна набавка број 3/2018)  -  НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 26. новембра 2018. године, до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се 26. новембра 2018.године, у 12:30  часова, на првом спрату, у канцеларији број 126.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.

12. РОК  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
    Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 5 дана од дана отварања понуда.

13. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
            Ненад Панић, мастер права - Одељење за јавне набавке
            мејл: javnenabavke@rgz.gov.rs

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером