31.05.2019.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка уградне опреме

Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за беспрекидно напајање – УПС за сервер сале (јавна набавка број 4/2019).
Започните разговор са оператером