17.10.2019.

Јавна набавка мале вредности путем наруџбенице

Јавна набавка добара – НАБАВКА 3m SCOTCH MAGIC TAPE INVISIBLE ИЛИ ЕКВИВАЛЕТНО (јавна набавка број11/2019)