21.10.2019.

Јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев

Набавка 30 prm дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Бела Паланка (јавна набавка број 12/2019).
Започните разговор са оператером