19.06.2020.

Исправљена деценијска дискриминација

Задовољство нам је да можемо да саопштимо да је Републички геодетски завод, у склопу својих настојања да стално усавршава стање катастра непокретности као регистра права на непокретностима у Републици Србији, још једном нашао начин да помогне грађанима у остваривању њихових права, решавањем проблема који је егзистирао дуги низ година.

Станари, чији се број може мерити у хиљадама, а који су већ деценијама обесправљени јер њихови станови нису из откупа, па нису могли укњижити станове купљене под тржишним условима услед формалних проблема, коначно могу одахнути јер ће настојањима Завода, уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, њихово власништво бити регистровано и добити исти статус као и власништво њихових комшија, а предвиђа се да ће вредност њихових станова на тржишту расти и до 30%!

Приликом решавања о уписима права својине на становима, у Заводу је уочена појава да у вишестамбеним зградама постоје поједини станови на којима право својине остаје нерегистровано, иако су на свим осталим становима власници већ уписани. Детаљнијом анализом дошло се до сазнања да се најчешће ради о зградама грађеним у периоду од 60-их до 90-их година прошлог века, у којима су се уписали сви власници који су станове стекли уговором о откупу. Међутим, лица која нису откупљивала станове од својих радних организација, већ су станове куповала на тржишту, непосредно од стамбених задруга, закон није изричито препознао, па нису могла уписати право својине, иако су испуњавали све остале услове у погледу уписане непокретности, форме уговора и ознаке непокретности. На овај начин, створила се ситуација у којој су у истом објекту станари из откупа двоструко привилеговани у односу на купце од задруга: Први пут приликом куповине, јер је откуп по правилу био повлашћени начин стицања (због одложеног отплаћивања, а нарочито у условима хиперинфлације), а други пут приликом уписа права у катастар непокретности.

Осим што представља случај очигледне неравноправности грађана и вређа сваки осећај правичности, наведена појава директно производи низ штетних последица: стање регистра је неажурно, промет непокретности је знатно отежан јер се не може рачунати на кредитне купце, ствара се утисак арбитрарног поступања катастра, а што је најтеже, купци не могу рачунати на заштиту пред судом јер се у највећем броју случајева ради о стамбеним задругама које више не постоје.

Имајући у виду да се овде ради о грубој и дугогодишњој дискриминацији станара који су станове куповали од задруга, искључиво услед нејасноћа у законским текстовима, Завод је иницирао издавање мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, којим би се створио простор за превазилажење проблема уписа својине на наведеним становима. Министарство је издатим мишљењем у потпуности подржало нашу интенцију, што ће нам у наредном периоду, уз одговарајући одзив дискриминисаних станара, омогућити да отклонимо ову друштвену неправду.