26.06.2020.

Јавна набавка мале вредности добра - Софтверска апликација за рад магацина и јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добра - Софтверска апликација за рад магацина и јавних набавки (јавна набавка број 5/2020).
Започните разговор са оператером