09.04.2021.

Извештај са тржишта непокретности у марту 2021. године

На основу уговора о промету непокретности које Републички геодетски завод води у Регистру цена непокретности, закључује се да је у марту 2021. године тржиште непокретности у Србији било динамичније у односу на претходне месеце. Поред тога што је обим промета био за више од 25% већи у односу на претходни месец, забележено је и повећање количине новца на тржишту за скоро 40%. У поређењу са мартом 2020. године може се закључити да су сви парамети којим се тржиште непокретности описује скоро дуплирани.
Обим тржишта непокретности

Током марта 2021. године Републичком геодетском заводу је достављено 14.458 уговора о промету непокретности, што је за 23,9% више у односу на фебруар 2021. године и 93,9% више у односу на исти месец претходне године (График 1). 

/content/Vesti/2021/04/тн 1.jpg
График 1: Упредни приказ броја регистрованих уговора из марта 2020., фебруара и марта 2021. (по регионима и укупно у Републици Србији)

Обим промета у марту 2021. године, у односу на претходни месец био је већи за 27,5% на нивоу Републике. Гледано по регионима, број уговора о промету непокретности у Граду Београду забележио је повећање за 37,1%, Шумадији и западној Србији за 28,8%,  Јужној и источној Србији за 23% и у Војводини за 21,6%. Гледано на нивоу већих градова, највеће повећање у обиму промета у односу на фебруар 2021. године било је у Граду Београду – 37,1%, затим у Нишу – 34,2% , Новом Саду – 20,4%, док је у Крагујевцу забележено смањење од 3,5%.

Финансијски аспект

Доминантан начин плаћања у промету непокретности у марту 2021. године био је готовински – у 84% реализованих промета. Удео готовинског плаћања у укупном промету у односу на претходни месец смањен је за 1%, док је у односу на исти месец претходне године повећан за 2%. Земљиште је у 99% промета плаћано готовином, објекти у 91% промета, посебни делови објеката у 68%, мешовити промети у 97% промета. Гледано по регионима, готовинско плаћање промета непокретности било је најзаступљеније у Шумадији и западној Србији и Јужној и источној Србији – 90%, Војводини – 84%, а најмање у Граду Београду – 75%. 
У марту 2021. забележено је повећање учешћа финансирања промета станова из кредитних средстава за 2% у односу на претходни месец. У региону Шумадија и западна Србија забележено је повећање за 7%, у Граду Београду за 1%, а у региону Јужне и источне Србије смањење од 1%.
Количина новца на тржишту у марту 2021. године на нивоу Србије износила је око 567,1 милиона евра, у чему је тржиште непокретности Града Београда чинило удео од 54,3%, Војводина 24,8%, Шумадија и западна Србија 15,4%, а Јужна и источна Србија 5,5%. У поређењу са претходним месецом, укупан обим новчаних средстава био је већи за 38,6%, а у односу на исти месец претходне године за 91%.

Врсте непокретности у промету

У поређењу са фебруаром 2021. године, промет земљишта повећан је за 22,5% у марту 2021. године, при чему је обим промета шума повећан за 27,1%, грађевинског земљишта за 25,5% и пољопривредног земљишта за 18,5%.
Укупан промет објеката у марту 2021. већи је за 29% у односу на претходни месец. Највеће повећање од 4,3 пута имао је промет објеката посебне намене, затим викендице за 68,3%, пољопривредни објекти за 50%, остали објекти 28,9%, стамбени објекти 28,3% и др. У односу на претходни месец обим промета пословних објеката смањен је за 5,6%.
У односу на претходни месец промет посебних делова објеката већи је за 39,1%. Највеће повећање забележено је у промету осталих простора за 60,9%, гаражних простора за 42,9%, пословних простора за 40,2% и станова за 37,8%.
У марту 2021. године је, у односу на исти месец претходне године, забележено знатно повећање прометованих непокретности, при чему је број прометованих непокретности по врстама непокретности више него дуплиран (График 2).

/content/Vesti/2021/04/тн 2.jpg
График 2: Упоредни приказ броја прометованих непокретности по врстама у марту 2020. и марту 2021. године

Март 2021. године је месец када је остварено 12.953 прегледа јавно доступних података из Регистра цена непокретности, што је за 26,7% више од броја прегледа из претходног месеца, односно за 64,8% више од броја прегледа у марту 2020. године.

Започните разговор са оператером